Upravit možností cookies

Návod k používání zastřešení


1. Stavební připravenost

Objednatel zajistí vhodnost a přístupnost místa pro provedení dodávky (díla, montáže) včetně jeho stavební přípravy.
Pro montáž zastřešení je potřeba vhodným způsobem připravit podklad pro kolejiště. Podkladem pro kolejiště se rozumí prostor (betonový pás, dlažba apod.), na který se bude kolejiště upevňovat.


Rovinatost podkladu

Podklad (dlažbu) pod pojezdové kolejnice zastřešení je nejlépe zvolit tak, aby při položení kolejnic byla dodržena maximální odchylka rovinatosti zejména v místě kolejnic. V případě nedodržení rovinatosti by mohlo dojít k omezení funkčnosti pojezdu jednotlivých segmentů zastřešení. Tolerance rovinatosti podkladu pod pojezdové kolejnice musí být maximálně +/- 2 mm na 1 m dráhy v podélném směru a maximální výškový rozdíl protilehlé dvojice drah (v příčném řezu bazénem) nesmí být větší než 5 mm. V případě, že tyto tolerance nebudou dodrženy, bude kolejnice při montáži vypodložena, což má vliv na estetický dojem z výrobku.


Pevnost podkladu

Pro každé jednotlivé kolejiště je nutné připravit pevný soudržný podklad (beton minimálně B 20, dlažba apod.) umožňující stabilní uchycení pevných prvků zastřešení (kolejiště). Pokud horní povrch podkladu tvoří dlažba (zámková, betonová, keramická, kamenná apod.), musí být tato pevně a celoplošně přilepena k betonovému základu.


Umístění rozvodů

Jakékoli rozvody v prostoru pro umístění kolejiště zastřešení bazénu (el. proud, voda, odpady, apod.) musí být vedeny nejméně 200 mm pod povrchem podkladu, aby nemohlo dojít k jejich poškození (navrtání) při montáži zastřešení. Vyústění nebo kontrolní vstupy do těchto rozvodů nesmí být v prostoru pro umístění kolejiště.


Výška hrany (lemu) bazénu

Výška hrany bazénu, která se měří od podkladu (místo pro umístění pojezdových kolejnic) k horní hraně bazénu, nesmí překročit limitní hodnotu stanovenou výrobcem. Čím vyšší je lem bazénu, tím větší musí být vzdálenost kolejiště od této hrany.


2. Záruční podmínky

Na zakoupené zastřešení poskytuje dodavatel záruku v době trvání 24 měsíců od data prodeje (vyznačeno na dodacím listě v den předání a převzetí výrobku).

Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé vadou materiálu a na závady vzniklé vlivem vadné montáže ve výrobě po dobu trvání záruční lhůty.

Nárok na záruční opravu může být uplatňován pouze v případě, že nedošlo ze strany objednatele k jakémukoli neodbornému zásahu do zastřešení, či neodborné a nedostatečné údržbě.

Nárok na záruku zaniká, jestliže se zastřešení používá v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno, nebo k poškození nebo nadměrnému opotřebení zastřešení došlo vinou nedostatečné či nesprávné údržby.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené živelnými pohromami a dále na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím apod. Pro tyto případy je doporučeno, aby si vlastník zastřešení pojistil.


3. Pokyny k použití výrobku


Základní pravidla bezpečnosti

V době předání a převzetí výrobku, se odběratel zavazuje seznámit se se všemi instrukcemi k užívání výrobku, zejména s ovládacími prvky zastřešení a se zásadami jejich správného použití. Odběratel si je vědom, že v případě nerespektování těchto instrukcí se vystavujete možnosti poranění nebo ohrožení na životě lidí i zvířat.

Dále si je odběratel vědom, že musí věnovat extrémní pozornost bezpečnosti dětí a to zejména osob mentálně a tělesně postižených. Bazén představuje vysoké potencionální riziko utonutí. Bazénové zastřešení sice výrazně toto riziko snižuje, avšak zcela nenahrazuje zdravý rozum ani zodpovědnost rodičů a uživatelů. Odběratel si uvědomuje, že převzetím výrobku mu vzniká i odpovědnost za případné ohrožení a úrazy vzniklé v souvislosti s dalším provozem zastřešení.

Zastřešení je určeno pouze k zakrytí bazénu a dodavatel neodpovídá za škody vzniklé použitím k účelům jiným.


Pokyny dodavatele (výrobce) k použití výrobku

Při provozu se odběratel ve svém vlastním zájmu zavazuje držet těchto pokynů: Pečlivě dotahujte z obou stran aretace jednotlivých modulů. Před za aretováním se ujistěte, že se v bazénu nenachází žádná osoba ani zvíře. Nezatěžujte zastřešení, nepokládejte na něj předměty. Nechoďte po zastřešení a zabraňte v tom dětem. Odstraňujte sníh ze zastřešení. Při zhoršených povětrnostních podmínkách vždy uzavřete zastřešení, zavřete dveře a zajišťovací elementy (jednotlivých modulů, dveří, čel) uveďte do polohy zcela zajištěné. Při otevírání a zavírání zastřešení je nutné mít otevřené vstupní dveře, jinak dojde k poškození zastřešení.

V žádném případě nesmí nikdo vstoupit pod zastřešení, pokud je na něm sníh, fouká silný vítr, nebo jeví známky poškození.

Na zastřešení jsou využity prvky plastové, z hliníku, nerezové oceli a polykarbonát. Žádný z těchto prvků nepodléhá za běžných podmínek korozi. Ke korozi kovových, zejména nerezových částí může dojít pouze elektrochemickým nebo chemickým naleptáním. Koroze může vážně poškodit materiál. Z tohoto důvodu je nutné, aby bazénová voda měla správné PH (7,0-7,4) a správnou koncentraci volného chloru (krátkodobě max. 1mg/1litr) v souladu s instrukcemi výrobce (doporučujeme koncentraci volného chloru cca 0,5-0,8mg/1litr).

Pokud jsou na kovové konstrukci patrné známky oxidace nebo vápenných usazenin, je třeba provést očištění čističem nerezu, omýt, usušit a nakonzervovat přípravkem na konzervaci a leštění kovů (například Silichrom Ex)

Přípravky na úpravu PH nesmí být smíchány s chlorovými desinfekčními přípravky. Vždy rozmíchávejte každý přípravek zvlášť a přidávejte jej do vody, nikdy vodu do přípravku.

Pravidelně provádějte údržbu. Tuto údržbu provádějte minimálně 1x měsíčně, v případě zvýšené možnosti vznikání nečistot (stromy, keře, listí apod.) provádějte údržbu kolejiště častěji. Hliníkové profily a těsnící gumu, která je mezi modulama je potřeba mít důkladně očištěně než se bude odkrývat/zakrývat, aby nedošlo k poškrábání hliníkových profilu, nebo polykarbonátu.

Konstrukce zastřešení neumožňuje ochranu polykarbonátových desek proti vnikání a kondenzaci vody v dutých profilech těchto desek, proto pravidelně provádějte kontrolu výtokových otvorů v profilu, do kterého jsou zasazeny PC desky (u kolejiště). V zimním období je nutno zastřešení vhodným způsobem zajistit proti klimatickým podmínkám a odstraňovat sníh.

Pokyny dodavatele (výrobce) pro ekologické třídění obalového materiálu a likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti. Dodržujte doporučené postupy v souladu s platnými předpisy o odpadech a ochraně životního prostředí.

Obaly použité na výrobku jsou ekologické, recyklovatelné a bylo jich použito pouze v nutném množství. Kartony jsou z recyklovaného papíru, ochranná fólie na polykarbonátu je z polyetylenu. Ochrannou folii z polykarbonátu je potřeba sundat při dovozu zastřešení.

Při likvidaci je možné se informovat na příslušném Městském nebo Obecním úřadě na možnosti recyklace ve Vašem okolí. Recyklace umožňuje snížit množství nově použitých surovin a snižuje množství odpadu.
- Napište nám